español  | galego 
Foto
 »  Residuos »  Residuos »  Normativa

Normativa

NORMATIVA


 • Orde do 14 de marzo de 2006, pola que se desenvolve o Decreto 164/2005, do 16 de xuño, polo que se regulan e determinan as oficinas de rexistro propias ou concertadas da Administración da Comunidade Autónoma de Galicia, se crea rexístro Telemático da Xunta de Galicia e regúlase a atención ao cidadán.
 • Decreto 174/2005, do 9 de xuño, polo que se regula o réxime xurídico da produción e xestión de residuos e Rexístro Xeral de Produtores e Xestores de Residuos de Galicia
 • Real Decreto 653/2003, de 30 de maio, sobre incineración de residuos
 • Lei 16/2002, do 1 de xullo, de prevención e control integrados da contaminación
 • Orde MAM/304/2002, do 8 de febreiro, pola que se publican as operacións de valorización e eliminación de residuos e a lista europea de residuos
 • Lei 10/1998, do 21 de abril, de residuos


RESIDUOS URBANOS


 • Lei 10/1997, do 22 de agosto, de residuos sólidos urbáns de Galicia


ACEITES USADOS


 • Orde de 28 de febreiro de 1989, pola que se regula a xestión de aceites usados


ENVASES


 • Real decreto 252/2006, do 3 de marzo, polo que se revisan os obxectivos de reciclaxe e valorización establecidos na Lei 11/1997, do 24 de abril, de envases e residuos de envases, e polo que se modifica a Lexislación para a súa execución, aprobado polo Real decreto 782/1998, do 30 de abril.
 • Real decreto 1416/2001, do 14 de decembro, sobre envases de produtos fitosanitarios
 • Orde de 21 de outubro de 1999, pola que se establecen as condicións para a non aplicación dos niveis de concentración de metais pesados establecidos no artigo 13 da Lei 11/1997, de 24 de abril, de envases e residuos de envases, ás caixas e paletas de plástico reutilizables que se utilicen nunha cadea pechada e controlada.
 • Real Decreto 782/1998, do 30 de abril, polo que se aproba a Lexislación para o desenvolvemento e execución da Lei 11/1997, do 24 de abril, de envases e residuos de envases
 • Lei 11/1997, do 24 de abril, de envases e residuos de envases
 • Directiva 94/62/CE do Parlamento Europeo e do Consello, do 20 de decembro de 1994, relativa aos envases e residuos de envases


RESIDUOS PERIGOSOS


 • Decreto 221/2003, do 27 de marzo, polo que se establece un réxime simplificado no control dos traslados de residuos perigosos producidos por pequenos produtores de residuo.
 • Real decreto 255/2003, 28 febreiro, polo que se aproba a lexislación sobre clasificación, envasado e etiquetado de preparados perigosos.
 • Orde do 11 de maio de 2001, pola que se regula o contido básico dos estudos de minimización da produción de residuos perigosos que deben presentar os produtores autorizados de residuos
 • Directiva 91/689/CEE do Consello, do 12 de decembro de 1991, relativa aos residuos perigosos.
 • Real decreto 833/1988, do 20 de xullo, polo que se aproba a Lexislación a execución da Lei 20/1986, de 14 de maio, básica de residuos tóxicos e perigosos.


RESIDUOS NON PERIGOSOS • Real decreto 1619/2005, do 30 de decembro, sobre a xestión de neumáticos fora de uso.
 • Orde do 23 de decembro de 2005, pola que se regula o contido básico dos estudos de minimización da produción de residuos non perigosos que deben presentar os produtores autorizados de residuo.
 • Residuos de aparellos eléctricos e electrónicos.
 • Real decreto 208/2005, do 25 de febreiro, sobre aparellos eléctricos e electrónicos e a xestión das súas residuos.
 • Directiva 2002/96/CE do Parlamento Europeo e do Consello, do 27 de xaneiro de 2003, sobre residuos de aparellos eléctricos e electrónicos
 • Directiva 2002/95/CE do Parlamento europeo e do Consello, de 27 de xaneiro de 2003, sobre limitacións á utilización de determinadas sustancias perigosas en aparellos eléctricos e electrónicos.


VERTEDOIROS


 • Decisión do Consello, do 19 de decembro de 2002, pola que se establecen os criterios e procedementos de admisión de residuos nos vertedoiros de acordo ao artigo 16 e ao anexo II da Directiva 1999/31/CEE.
 • Real decreto 1481/2001, do 27 de decembro, polo que se regula a eliminación de residuos mediante depósito en vertedoir.

Consorcio As Mariñas Lugar de Bos, Naves O Carballalll nº4 15640 Guisamo, Bergondo (A Coruña) Tlf. 981 784 704 info@consorcioam.org
bondage-guru.netpornoplanet.org